هر چه که وبلاگ وبسایت خود را روزانه بروز کنی وبخواهی مطلب وگزارش ویا نوشته ای را منتشر کنی  ،بی اختیاراول باید به "لور"و "لرنا" و "وب سایت سیمره *" ودیگر وب سایتها ولربلاگها ودیگر دوستان صاحب قلم و خوش ذوق هم باید سریزنی واز دیار و ولایت خبری کسب نمایی .که درهمین گشت وگذار ها مطلب ویا نوشته ای شبیه درددل تورا کس دیگری باقلم شیوا یی به رشته تحریر در اورده اند ودرهمین هنگام ترجیح میدهی که خواننده ای بیش نباشی ! وبه همین خواننده بودن هم به خودببالی !!

گاهی حس می کنی تمام نانوشته های دلت وتمام انچه را که درذهن ات حلاجی کردی  را در "سیمره " گذاشته اند و آب زلال وصاف وشفافش با سرعتی بسان "رک گویی " قومت آن را به اعماق دره های فراموشی می برد ! سیمره نمی خواهد که احساس ما وحرف دل ما را به دالان های فراموشی خوانندگانش ببرد بلکه "او" می برد تا حدیث جاری و ساری و "زنده بودن" خودش و من وقومم را به همه جا "جار" بزنداما بعضی هاین هسیتند که گوش شنوایی ندارند و میخواهند بعضی از مطالب به فراموشی سپرده شود!!! نشریه های لور ولرنا و دیگر لربلاگ ها هم همینطور ! انان می نویسند تا ما بمانیم ! هروقت که می خوانی اشان دیگر حرفی برای نبشتن و درد دل کردن نداری ! فقط همین را میدانی حرف دل تو را کسی هست که میشنود ومی زند !

گاهی دل نوشته های "احدچگنی " و "شرح حال"مسعود سیفی" ودلنگرانی های" محسن تیزهوش "و دغدغه های "خدایی ها وکرمی ها ورادپور وچوبینه و... " ودیگر دوستان "کوهدشتی" و"بروجردی " و"ازنایی" وچهارمحالی وملایر ونهاوند و ایلامی ... ودیگر استانها انقدر زیبا واستادانه قلم میزنند که بداشتن چنین همشهریان و دوستان وبزرگوارانی افتخار می کنی وباور میکنی که مردان این قوم همیشه ی تاریخ در دل تاریخ این سرزمین درخشیده وخوش غنوده اند ! .....

"لربلاگها " و "سایت های هفته نامه های محلی استان "ما سند حضور همه جانبه و خودجوش و فعال قوم ما در تارنمای مجازی هستند ،هرجا که باشند .هر نفرشان بیرقی برای اثبات زنده وفعال بودن و حضور در این بستر گسترده برای انتشار هویت وفرهنگ وتاریخ وداشته های سرزمینمان است .اینها می نویسند که "ما" هم برای آینده وتاریخمان همیشه در صحنه حضوری فعال وچشمگیر داشته وداریم وخوش دارم که در اخرای سال گذشته تعداد هفته نامه ها ومطبوعات محلی برای نشر مجوز گرفتند واز این حیث رشد فزاینده ای داشتیم !!

* پ.ن: هفته نامه سیمره را نام بردم چرا که سال گذشته یارانه نداشت یا اگر هم بود خیلی قلیل !! دوم اینکه در هفته های گذشته به پاس خدمات بی شائبه و اطلاع رسانی و... از ارشاد لرستان تذکر واخطار کتبی گرفت !!